Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a
organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:10716/2015
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister spravodlivosti
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 06.03.2015, 09:45