Návrh zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:22215/2014
Rezort:Úrad vlády Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 22.05.2014, 13:24