Návrh zákona,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:36465/2014
Rezort:Úrad vlády SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády SR pre investície
vedúci Úradu vlády SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 08.10.2014, 11:32