Návrh nariadenia vlády Slovenskej republikyktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:44049/2014
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Podnet:Úlohy C.2 a C.3 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 33 z 22. januára 2014
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 10.12.2014, 11:00