Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:44238/2014
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 11.12.2014, 10:41