Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje základná sadzba odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy, zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek, výška odvodu, spôsob platenia odvodu, splatnosť odvodu a oslobodenie od odvodu

Číslo materiálu:7277/2013
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 01.03.2013, 11:01