Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

77
Číslo materiálu:44398/2014
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister kultúry
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2014
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 12.12.2014, 12:53