Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

79
Číslo materiálu:5813/2015
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 29.01.2015, 08:41