Návrh záverečného účtu kapitoly 02 – Kancelária prezidenta Slovenskej republiky za rok 2010

Číslo materiálu:UV-11968/2011
Rezort:KP SR
Rezortné číslo:1295-2011-BA
Predkladateľ:vedúci Kancelárie prezidenta SR
Podnet:V zmysle § 29 ods.4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vzatý na vedomie
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:50