Návrh záverečného účtu kapitoly 31 - Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky za rok 2010

Číslo materiálu:UV-11973/2011
Rezort:ÚGKK SR
Rezortné číslo:EO-2163/2011-226
Predkladateľ:predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra
Podnet:V zmysle § 29 ods.4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vzatý na vedomie
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:50