Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Vodného plánu Slovenska obsahujúca program opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov- nové znenie

Číslo materiálu:UV-11634/2011
Rezort:MŽP SR
Rezortné číslo:3434/2011- min.
Predkladateľ:minister životného prostredia
Podnet:§ 14 ods. 3 a § 81 ods. 1 písm. j) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vypustený
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 22.02.2012, 03:50