Návrh záverečného účtu za rok 2010 kapitoly Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

Číslo materiálu:UV-12146/2011
Rezort:PÚ SR
Rezortné číslo:1530/PMÚ SR/2011
Predkladateľ:predsedníčka Protimonopolného úradu SR
Podnet:Informácia v zmysle § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vzatý na vedomie
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:50