Návrh záverečného účtu za rok 2010

Číslo materiálu:UV-12228/2011
Rezort:ŠÚ SR
Rezortné číslo:220-0028/2011
Predkladateľ:predsedníčka Štatistického úradu SR
Podnet:Informácia v zmysle §29 ods. 4 zákona číslo 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vzatý na vedomie
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:50