Návrh záverečného účtu kapitoly 201 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky za rok 2010

Číslo materiálu:UV-12231/2011
Rezort:KNR SR
Rezortné číslo:1451/2011
Predkladateľ:vedúci Kancelárie Národnej rady SR
Podnet:v zmysle § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vzatý na vedomie
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:50