Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Číslo materiálu:UV-12292/2011
Rezort:MPSVR SR
Rezortné číslo:5866/2011-II/1
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Znenie so zapracovanými pripomienkami
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 22.02.2012, 03:50