Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky za rok 2010

Číslo materiálu:UV-12312/2011
Rezort:MH SR
Rezortné číslo:680/2011 -1000
Predkladateľ:minister hospodárstva
Podnet:zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vzatý na vedomie
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:50