Návrh záverečného účtu kapitoly Všeobecná pokladničná správa za rok 2010

Číslo materiálu:UV-12354/2011
Rezort:MF SR
Rezortné číslo:MF/012184/2011-442
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií
Podnet:na základe § 29, ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z.
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vzatý na vedomie
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:50