Návrh na vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva financií
Slovenskej republiky

Číslo materiálu:UV-12468/2011
Rezort:MF SR
Rezortné číslo:MF/015103/2011-231
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií
Podnet:iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:50