Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie

Číslo materiálu:UV-12599/2011
Rezort:MV SR
Rezortné číslo:KM-OPVA1-2011/002310
Predkladateľ:minister vnútra
Podnet:iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Znenie so zapracovanými pripomienkami
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 22.02.2012, 03:50