Návrh zabezpečenia koordinácie politiky súdržnosti EÚ po roku 2013

Číslo materiálu:UV-27162/2011
Rezort:MDVaRR SR
Rezortné číslo:16920/2011/SKF-34890-ORP/M
Predkladateľ:1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet:Iniciatívny materiál
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Znenie so zapracovanými pripomienkami
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:51