Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na vývodové hriadele traktorov a na ich ochranu

Číslo materiálu:UV-27549/2011
Rezort:MDVaRR SR
Rezortné číslo:20220/2011-SCDPKIP/z. 42159-M
Predkladateľ:1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet:Úloha B.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 182 zo dňa 9. marca 2011
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 22.02.2012, 03:51