Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:UV-39155/2011
Rezort:MŠVVaŠ SR
Rezortné číslo:2011-6241/14350:1-923
Predkladateľ:minister školstva, vedy, výskumu a športu
Podnet:úloha č. 24 z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 22.02.2012, 03:52