Informácia o pláne investícií na roky 2012 až 2014 Lesy SR, š.p. Banská Bystrica

Číslo materiálu:UV-39766/2011
Rezort:MPaRV SR
Rezortné číslo:980/2011-100
Predkladateľ:minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Podnet:Uznesenie vlády SR č. 651 z 12. októbra 2011, bod C. 11
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vzatý na vedomie
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52