Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania - nové znenie

Číslo materiálu:UV-41025/2011
Rezort:MZ SR
Rezortné číslo:S09725-OL-2011
Predkladateľ:minister zdravotníctva
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 22.02.2012, 03:52