Návrh na určenie zodpovednosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie

Číslo materiálu:UV-41226/2011
Rezort:ÚV SR
Rezortné číslo:1395-7/2011/SVL OAP
Predkladateľ:vedúci Úradu vlády SR
Podnet:Na základe bodu B.3. uznesenia vlády SR č. 573 z 13. júla 2005 a bodu B.3. uznesenia vlády SR č. 902 z 10. decembra 2008
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52