Dodatok č. 1 k štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Číslo materiálu:UV-41235/2011
Rezort:ÚV SR
Rezortné číslo:15797/2011/SĽPRZ
Predkladateľ:podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52