Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 %obyvateľstva – nové znenie

Číslo materiálu:UV-41296/2011
Rezort:ÚV SR
Rezortné číslo:35765/14159/2011/SNM
Predkladateľ:podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vypustený
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 22.02.2012, 03:52