Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

14
Číslo materiálu:5007/2021-410
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:MPRV SR
Podnet:plán legislatívnych úloh vlády SR
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 03.01.2022, 09:34