Návrh záverečného účtu za rok 2010 za kapitolu 38 - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Číslo materiálu:UV-12095/2011
Rezort:ÚNMS SR
Rezortné číslo:2011/400/002332/01055
Predkladateľ:predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Podnet:§ 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vzatý na vedomie
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:50