Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky za rok 2010

Číslo materiálu:UV-12235/2011
Rezort:MS SR
Rezortné číslo:15118/20269/2011-42
Predkladateľ:ministerka spravodlivosti
Podnet:Informácia v zmysle § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vzatý na vedomie
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:50