Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie

Číslo materiálu:UV-12239/2011
Rezort:MF SR
Rezortné číslo:MF/006254/2011-75
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011 a Rozhodnutie Rady 2009/917/SVV z 30. novembra 2009
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Znenie so zapracovanými pripomienkami
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 22.02.2012, 03:50