Návrh záverečného účtu Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2010

Číslo materiálu:UV-12257/2011
Rezort:Úrad jadrového dozoru SR
Rezortné číslo:746/120-47/2011
Predkladateľ:predsedníčka Úradu jadrového dozoru
Podnet:Informácia v zmysle § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vzatý na vedomie
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:50