Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb

Číslo materiálu:UV-40099/2011
Rezort:MPaRV SR
Rezortné číslo:984/2010-100
Predkladateľ:minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Podnet:Vlastná iniciatíva
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 22.02.2012, 03:52