Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov – nové znenie

Číslo materiálu:UV-40518/2011
Rezort:ÚV SR
Rezortné číslo:34365/14894/2011/SNM
Predkladateľ:podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vypustený
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 22.02.2012, 03:52