Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy

Číslo materiálu:UV-41005/2011
Rezort:ÚV SR
Rezortné číslo:15239/2011/SVL OVL /2011
Predkladateľ:vedúci Úradu vlády SR
Podnet:§ 5a ods. 15 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 382/2011 Z. z.
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52