Návrh zákona o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým zdrojom a využívania prínosov vyplývajúcich z ich používania a o zmene a doplnení zákona č. 362/2011 Z. z o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:18531/2015
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 15.05.2015, 11:14