Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:37451/2017
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 04.08.2017, 08:48