Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Číslo materiálu:16069/2017
Rezort:Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda Úradu priemyselného vlastníctva
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 10.04.2017, 09:27