Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia

Číslo materiálu:UV-12215/2011
Rezort:ÚNMS SR
Rezortné číslo:2011/300/001022/00455
Predkladateľ:predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Podnet:úloha č. B.42. z uznesenia vlády SR č. 174 z 10. marca 2010 Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 22.02.2012, 03:50