Návrh zákona o Ústave pamäti národa a o doplnení zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – nové znenie

Číslo materiálu:UV-40519/2011
Rezort:ÚV SR
Rezortné číslo:12779/2011/SNM
Predkladateľ:podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Znenie so zapracovanými pripomienkami
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 22.02.2012, 03:52