Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme

Číslo materiálu:44552/2014
Rezort:Úrad vlády SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:vedúci Úradu vlády
Podnet:Na základe § 28 ods.1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 15.12.2014, 14:20