Návrh zákona,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:29296/2015
Rezort:Národný bezpečnostný úrad
Rezortné číslo:
Predkladateľ:riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 24.08.2015, 10:08