Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Číslo materiálu:39415/2015
Rezort:Úrad vlády SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
Podnet:Na základe § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z.
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 23.11.2015, 07:33