Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Číslo materiálu:4490/2015
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií
Podnet:Na základe uznesenia vlády SR č. 191/2014
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 23.01.2015, 12:22