Návrh zákona o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:18222/2015
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 13.05.2015, 10:31