Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:10731/2014
Rezort:Protimonopolný úrad SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda Protimonopolného úradu SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 13.02.2014, 13:28